• Kategooria
   Teie kriteeriumidele vastavaid kategooriaid ei leitud.
   • Tootja
    Ühtegi tootjat ei leitud, kes vastavad teie kriteeriumidele.
   • Tooted
    Teie kriteeriumidele vastavaid tooteid ei leitud.
     • Blogi
      Ei leitud blogi postitusi, mis vastavad teie kriteeriumidele.

     Privaatsusteatis

     INTRAC Eesti AS andmete kasutamise privaatsuspoliitika

     Oleme siia lehele kokku koondanud INTRAC Eesti AS kliendiandmete töötlemise põhimõtted (Privaatsuspoliitika).

      

     Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad INTRAC Eesti AS (edaspidi INTRAC) veebipoe (aadressil pood.intrac.ee) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

     INTRAC töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab INTRAC keskustest kaupu või külastab INTRAC veebipoodi. INTRAC töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada INTRAC kliendiks.

     Tingimused kehtivad alates 01. jaanuarist 2020. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt INTRAC´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

     1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

     Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas INTRAC infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. INTRAC keskuseid, sh veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

     Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad INTRAC veebilehel pood.intrac.ee

     INTRACl on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest INTRAC veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest INTRAC veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

      Mõisted

     INTRAC – `INTRAC´ kaubamärgi all aadressil pood.intrac.ee  asuv veebipood.

     Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

     Kliendiandmed – igasugune teave, mis on INTRACle teatavaks saanud seoses Kliendi poolt INTRAC veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

     Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud INTRAC veebipoes müüdavaid kaupu.

     (Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

     1. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

     2.1.  INTRAC kogub ja Töötleb ainult INTRACst kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

     2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-posti aadress;

     2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja "küpsiste" informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab INTRAC veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega "küpsised" (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat INTRAC serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. INTRAC ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada - näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

     2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes kaardimaksega.

     2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti INTRAC ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

     2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: nt INTRACst teostatud ostudega või teenustega seonduv info või veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

     2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub INTRAC kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

     2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

     1. Kuidas INTRAC kasutab kogutud Kliendiandmeid?(Kliendiandmete töötlemise eesmärgid) 

     INTRAC töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

     3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks; Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

     3.2. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib INTRAC pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või INTRAC soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. INTRAC võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad INTRAC õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, INTRAC veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.

     3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

     3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb INTRAC õigustatud huvil.

     3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või INTRAC õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

     3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Maksekeskus AS (registrikood 12268475). Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on INTRACl õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

     1. Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele? 

     4.1. INTRAC saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil.

     4.3. INTRAC võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

     1. Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

     5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

     5.2. INTRAC võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad INTRAC'le teenuseid ja kes täidavad INTRAC Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla INTRAC partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnerid ning klienditeavituste (uudised, kliendipakkumised) väljasaatmise teenust pakkuvad isikud.

     1. Kui kaua me andmeid säilitame?

     6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, INTRAC õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon jm õigusnormid).

     1. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

      Eraisikust Kliendil on INTRAC poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

     7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

     7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks). Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse läbi aadressile epood@intrac.

     7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning INTRAC analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

     7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

     7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

     7.6. Saada infot, kas INTRAC töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

     7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb INTRAC õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

     7.8. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

     1. Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

     INTRAC veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

     1. Kuidas meiega ühendust võtta?

     9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

     9.2. Teil on õigus pöörduda INTRAC poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega meie veebilehel pood.intrac.ee  toodud kontaktidel.

     back to top